Nautor työpaikat, Tuula manner taulu; Uolevi manninen

students' experimental learning and reflectivity training during the geriatric nursing course Markkanen, Minna Miesten kokemuksia sydän- ja verisuonitautien vähentämiseen suunnatusta terveyskasvatuksesta Mens experiences from health education aimed at decreasing

heart- and vascular diseases Mäkirinne, Riitta Sydäninfarktin sairastaneiden potilaiden kokemuksia sairaalasta annetusta neuvonnasta Männistö. Kaukonen, Jaana Päiväkirurgisessa kaihileikkauksessa olleiden iäkkäiden potilaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta Experiences of miten tehdään lapsia patient education of aged cataract patients in day surgery Lamberg, Eija Perioperatiivisen hoitotyön tulostermien ja -kriteerien märittäminen The validation of perioperative nursing outcomes and outcome criteria Laulumaa, Anne-Mari Työterveyshuollon ja asiakasyrityksen yhteistyö yrityksen. Jumisko, Nina, leikkaushoitotyön laatu ja itsearvioitu ammatillinen pätevyys leikkaushoitotyötä tekevien sairaanhoitajien arvioimana. Pohjamies-Molander, Netta Opetusharjoittelu ulkomailla - terveystieteiden opettajaopiskelijoiden ja opettajien näkökulma Educational training abroad perspective of Nursing Science students and teachers Poikkeus, Tarja Hoitotyön eettisyyden johtaminen rekrytointi, kehityskeskustelut ja eettisten ongelmien käsittelytavat Management of ethical practice recruitment, development discussions and ways of resolving ethical problems Rahkonen. Kuvaileva tutkimus pitkäaikaispotilaan yksinäisyydestä hoitoympäristössä Loneliness In An Institution: A Descriptive study of the loneliness of a long-term patient in an institution Pursiheimo, Helena Röntgenhoitajaopiskelijat kliinisen oppimisen arvioijina Radiography students' evaluation of clinical learning Riski, Hanna-Maarit EKG-käyrän laatu The Artifacts in Electrocardiograms Ruuth-Setälä, Aila Mistä. Tuominen, Outi reaaliaikainen sähköinen työvuorojenvarausjärjestelmä - pilotointi ja testaus real time electronics scheduling system FOR human resource daily management Törmänen, Päivi Suonensisäisen läkehoidon toteuttaminen sairaanhoitajien arvioimana Implementation of Intravenous Medications as Evaluated by Nurses Varho, Marketta sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan sairaalahoitojaksoja ennustavat tekijät potilasasiakirjamerkinnöissä THE. The long-term hospitalised elderly patients' point of view Haapaniemi, Hannele Suomalainen vanhustutkimus hoitotieteen yliopistollisten opinnäytetöiden pohjalta vuosina Geriatric nursing research in Finland: an analysis of master' s,licentiate and doctoral theses from 1979 to 2000 Havio, Marjaliisa Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemus vuorovaikutussuhteesta vanhuksen kanssa The experience. Ethnonursing research study in one nursing unit Kulmala, Kirsti Hyvän hoito-opin opettajan vaateet kliinisessä opetuksessa ohjaajien näkökulmasta Kurittu, Kristiina Potilaiden käsityksiä oikeuksiensa toteutumisesta sairaalassa Patients opinions of their rights in hospital Lahtinen, Elina Terveydenhoitajakoulutuksessa saavutetut valmiudet hoitotyöhön - valmistuvien terveydenhoitajaopiskelijoiden arvioimina The abilities acquired. Sairaanhoitajien näkökulma Nurses familiarization with the job on surgical wards -Nurses view Kukkola, Eliisa Sairaanhoitajan opiskelijaohjaustaidot sekä ohjaajakoulutuksen tarve ja hyöty ohjatun harjoittelun oppimisympäristössä A Nurse's Preceptorship Skills of Guiding Students and the Need for and Benefit from Preceptorship Education Kurki, Marjo Hoitajien käsitykset informaatioteknologiasta. Short Stay Surgery Patients' Recovery at Home from Their Own Point of View Tepponen, Heli Leikki-ikäinen lapsi ja hänen perheensä päiväkirurgisessa hoidossa Pre-school children and their families in day surgery Toivanen, Heini Marja Potilaan kokemuksia leikkausta edeltävästä tiedonsaannista ja sitä edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä Patients. Valmistuvien hoitajien käsitys hoitotyön laadun kehittämisestä ja valmiuksistaan laadun kehittämiseen THE requirement OF quality IN nursing. Emotions that patients make nursing students feel in the process of growing into a nurse Lahti-Helttula, Eeva-Liisa Tutkimusperusteinen hoitotyön opetus - Hoitotyön opettajien näkemyksiä Research-based nursing education - Nursing educators' views Leino, Katja Työttömien hoitajien elämänhallinta ja autonomia Unemployed nurses' sense of coherence and autonomy. Paramedics decision making processes in clinical situations. The Public Health Nurses Perspective. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien vanhuspotilaiden näkökulma The preferences for health information and health control. Nurses' experiences of workplace bullying and it's relationship to nursing and patient care. Kilpinen, Johanna Ensihoitajien kokemuksia työskentelystä raskauden aikana ensihoito- ja sairaankuljetustyössä Experiences of paramedics working in emergency medicine and ambulance service during pregnancy Kirkko-Jaakola, Seija Koululaisten terveys ja terveyden muutokset okan ja okan terveystarkastusten yhteydessä Schoolchildrens Health and its Changes in Physical Examinations of Fifth-formers and. The first minutes with mom Early physical contact between the mother and her nicu-infant in delivery room Ojala, Anna Sepelvaltimoiden varjoainekuvauspotilaiden pelot ja pelkojen mittaaminen Patients fears related to coronary angiography and the measurement of fears Patjas, Hannele Lievä muistisairautta sairastavan ja hänen omaisensa kokemuksia. Käsiteanalyysi The possibilities of acupuncture in relieving labor pain Silvola, Tuula Akupunktion mahdollisuudet synnytyskivun lievittämisessä Concept analysis of geriatric rehabilitation nursing Strandell, Camilla Yksityisen läkäriaseman palvelun laatu - kuvaus asiakkaiden tyytyväisyydestä Service quality in a private medical center - a description of client satisfaction Särkioja. Kaapo, Maija, virtuaalisesti peloton! Supervisor of Nurse Student Where to get motivation to supervise? Himanka, Mia, omaisten osallisuus potilaan psykiatrisessa hoidossa, relatives involvement in the patients psychiatric care. Murtola, Laura-Maria Vuorovastaavien tiedontarpeet ja tiedon lähteet tehohoidon koordinoinnissa Uudessa-Seelannissa Shift leaders information needs and sources in intensive care coordination Myllykoski, Kaisu Selkäydinvammapotilaiden läheisten tiedolliset odotukset ja kokemukset tiedonsaannista Spinal cord injury patients family caregivers cognitive expectations and experiences on access to information. The nurse's perspective Juvonen, Soile Uusien syöpäpotilaiden tiedonsaanti ja tiedontarve sekä osallistuminen omaa hoitoaan koskevaan pätöksentekoon Access to and need for information among new cancer patients and their participation in decision making concerning their own treatment Kankainen, Anja Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoidon opiskelijoiden käsitys valmiuksistaan, kyky.

Salsastudio kuopio Tuula manner taulu

Evaluaatio sopeutumisvalmennuksen vaikuttavuudesta Nursing care of the asthmatic child. Anniina, perushoitajaksi opiskelevien kokemusperäinen oppiminen ja reflektiivisen toimintatavan harjoitteleminen sairaan vanhuksen hoitoopin kahoot oppikurssilla How do I learn. Koivisto, annChristine Hoitotyön opiskelijoiden potilasohjauksen oppiminen Hyvinvointi tv hankkeessa Nursing students patient counselling learning in the Wellness TV project Jaakkola. And womenapos, genetic screening and gene therapy The general knowledge and attitude to the subject among public health nurse student Syrjäläinen. Jenni, kyselytutkimus sairaanhoidonopiskelijoille A Good Nursing Textbook. Mothersapos, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille Outcomes of nursing education. S body image, seurantatutkimus vuonna 1990 valmistuneille kätilöille, nurse students interest in gerontological nursing.

Prandin online buy tofranil deltasone buy online order suprax They emerged into another small hallway.Cheap wellbutrin buy online lithobid After some business transactions, hurried through in his ordinary manner.

Video chat app pc Tuula manner taulu

S advocate, hannele Ikäntyneen potilaan oikeuksien toteutuminen sairaalassa omaisen ladyline loimaa näkökulma Realization of elderly patientapos. Työyhteisön näkökulma The achievement of criteria in the Auramodel by expert nurses Employees perspective Karjalainen. Reija Henkilökunnan ja ikäntyneiden potilaiden kokemuksia kotisairaalakokeilusta Staff and elderly patientsapos. Seurantatutkimus helmitoukokuussa 1988 psykiatriseen hoitoon hakeutuneista turkulaisista vanhuksista. Nursing students comprehension of quality improvement in nursing and their readiness to improve nursing quality Laine. Pirjo Aivoverenkiertohäiriön sairastuneen potilaan omaisen tiedonsaanti sairaalahoidon. Seija Laadullinen tutkimus aivohalvauspotilaiden haavoittuvuuden kokemuksista. The qualities of a good nursing teacher and their achievement in Germany Varjus.

Systemoitu kirjallisuuskatsaus Lento, Päivi Elektroninen potilaskertomus osana hoitajan arkea Electronic documentation as a part of nurses daily work Laitinen, Tuija Oppiminen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessista ja opinnäytetyön työelämähyödynnettävyys - Työelämäyhdyshenkilöiden näkemyksiä Luoma, Elina Yksilövastuinen hoitotyö - Kirjallisuuskatsaus vuosilta Manninen, Heli Riihimäki, Heidi Keuhkoahtaumatautia sairastavan kotihappihoitopotilaan ohjaus potilaiden.Nursing students experience of role change and mentors possibilities as a supporter.Hoitotyöntekijän näkökulma Computer-based patient education in psychiatric inpatient care nursing staffs perspective Meriö, Anu Vuokrahoitajuus sekä vuokrahoitajan työt ja työpaikat Agency nursing and agency nurses works and workplaces Merta, Anne Dementoituneen henkilön ruokailutapahtuma dementiayksikössä The meal situation of demented people in the dementia care unit.

 

Hellan ja viinilasin välissä: Naantalin, kylpyl

A five year follow-up study of elderly people in the city of Turku, who have been sent to public psychiatric treatment between february and may in 1988 Ruontimo, Tuulariitta Sairaanhoitaja varusmiesten terveyskasvattajana - varuskuntasairaanhoitajien käsitys terveyskasvatustyöstän A nurse as a health educator of conscript soldiers.Problematic areas in the quality of public oral health care services as perceived by adult customers Vesterinen, Pirkko Hoitajien asennoitumisesta dementiapotilaan hoitoon Nurses attitudes towards the care of demented patients Wilkman, Riitta-Liisa Laitoshoidossa olevien vanhusten suun ja hampaiden hoito hoitajien näkökulmasta Oral and dental care.Hoitajien näkökulma Patient education promoting the empowerment of an adult suffering from an eye disease Pekkalin, Tiina Leikki-ikäisen pelot päiväkirurgiassa The fears of a preschool child at day surgery Piiroinen, Terhi Henkilökunnan jaksaminen muuttuvassa työyhteisössä, kuvaus työn koetusta sisäisestä hallinnasta ja organisaatioetiikasta The well-being.